سایت اصلی همایش

جهت ثبت نام و ارسال مقاله لطفا به آدرس http://conf.isc.gov.ir/torshiz97 مراجعه نمایید.

سخن سردبیر

دستيابي به توسعه پايدار در رأس اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي کلان بسياري از کشورهاي دنيا و به‌ويژه ايران قرار دارد. فرايندي که در آن اقتصاد، محيط زيست و اکوسيستم يک منطقه به گونه‌اي هماهنگ با يکديگر و در مسيري تغيير مي‌کنند که در طول زمان بهبود يابند. اينگونه برنامه‌ريزي‌ها منجر به تامين رفاه نسل فعلي و آينده، امنيت اقتصادي ـ اجتماعي و نيز امنيت محيط زيست و تداوم پايداري آنها مي‌گردد.

استراتژي محوري چنين تغيير و تحولي، ”آزادسازي و به‌كارگيري مناسب و هوشمندانه پتانسيل‌هاي مختلف جامعه“ است. اكثر جوامع عقب‌مانده با مشكلِ نبودِ استعدادهاي بالقوه و منابع طبيعي و انساني مواجه نيستند، بلكه از نبود ”نگاه توسعه‌گرا“ و ”مديريت و برنامه‌ريزي صحيح“ رنج مي‌برند. درك اين نكته بسياري اساسي است كه بدون مشاركت تمامي بخش‌هاي جامعه نمي‌توان به موفقيت قابل‌توجه و پايداري در كشور دست يافت.

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

حمایت کنندگان ما