شما اینجا هستید

محورها

1- کشاورزی و امنیت غذایی

2- مدیریت شهری پایدار

3- هوشمند سازی و توسعه دیجیتال

4- حمل و نقل پایدار

5- انرژی های تجدید پذیر

6- گردشگری و صنایع دستی

7- صنعت، معدن و توسعه پایدار

8- آب و توسعه پایدار

9- مشارکت مردمی و توسعه اقتصادی

 

10-تغییر اقلیم و توسعه پایدار