شما اینجا هستید

اعضای کمیته علمی

1- آقاي دكتر منصور رفيعي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران

2-آقاي دكتر مهدي راستگو عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

3-آقاي دكتر قربانعلي اسدي عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

4- آقاي دكتر هادي معماريان عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

5-آقاي دكتر رسول خدابخشيان عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

6- آقاي دكتر محسن پوررضا بيلندي عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

7-آقاي دكتر محمد اسكندري ثاني عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

8-خانم دكتر صديقه عباسي عضو هيئت علمي دانشگاه اسفراين

9-آقاي مهندس بهادر بذر افشان عضو هيئت علمي دانشگاه تربت حيدريه

10-آقاي مهندس حميد فرهاد عضو هيئت علمي دانشگاه تربت حيدريه

11-آقاي دكتر محمد اسكندري ثاني عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

12-آقاي دكتر محمد رضا بخشي عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

13- خانم دكتر مليحه فلكي عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

14- آقاي دكتر سيد محمد تاجبخش عضو هيئت علمي دانشگاه بيرجند

15-آقاي دکتر میثم عابدین پور عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

16- آقاي دکتر میثم مجیدی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

17-آقاي دکتر مهدی مکاری عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر

18- آقاي دکتر هادی دهقان عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر