شما اینجا هستید

سخن رئیس دانشگاه

مفهوم توسعه پايدار ناظر بر اين واقعيت انكار ناپذير است كه ملاحظات مربوط به اكولوژي مي تواند و بايد در فعاليت هاي اقتصادي به كار گرفته شود. اين ملاحظات شامل ايده هاي ايجاد محيطي منطقي است كه در آن ادعاي توسعه به منظور پيشبرد كيفيت همه جنبه هاي زندگي مورد چالش قرار مي گيرد. توسعه پايدار به معناي تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي براي حداكثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب به توانايي نسل هاي آتي براي برآوردن نيازهايشان مي باشد .در این میان نقش دانشگاه در توسعه پایدار به دلیل رویکرد نقادانه به عوامل ناپایداری کنونی و نیز مفهوم‌سازی و تولید دانش و پرورش نگاه نقادانه در میان دانش‌آموختگان از اهمیت ویژه‌ای برخورد است و حال با توجه به شرایط خطیر کشور و تعیین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری شایسته است تا در هم‌اندیشی‌هایی نظیر این همایش نقشه راه تحقق این سیاست‌ها روشن شود. مرکز آموزش عالی کاشمر با همین نگاه و با عنایت به چشم انداز خود یعنی: تبدیل شدن به مرکز منطقه¬ای پیشرو در آموزش، پژوهش و ظرفیت‌سازی در جهت استقرار تفکر هم‌بست آب ـ غذا ـ انرژی و ارائه رویکرد خشک‌زیست‌بوم در بستر توسعه پایدار، برگزاری همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری منطقه ترشیز را (که شامل سه شهرستان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن است) برنامه ریزی کرده و امید دارد تا بتواند با گردهمایی دانشمندان، مدیران و سیاست گذاران ملی و منطقه ای بخشی از وظایف خود را برای توسعه این منطقه به انجام رساند.

 

 

هادی معماریان خلیل آباد
رییس مرکز آموزش عالی کاشمر