شما اینجا هستید

اهداف

این رویداد به دنبال هم اندیشی و تضارب آراء صاحبنظران، دغدغه‌مندان، متولیان و ذینفعان توسعه کشور است تا با اشتراک‌گذاری تجارب و ایده‌های نو، در مسیر ارتقاء جایگاه میهن اسلامی عزیزمان در بستر توسعه پایدار، با تاکید بر شفافیت، عدالت، انصاف و اجماع و مشارکت همگانی، ایفای نقش نماید. در این راستا در مسیر تحقق توسعه پایدار، در این رویداد اهداف ذیل مورد انتظار است:

 ـ بررسی چالش‌ها و آسیب‌های تحقق توسعه پایدار

ـ تدوین راهبردها و چشم‌انداز توسعه پایدار

ـ ترسیم نقشه راه رسیدن به وضع مطلوب

ـ شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی بویژه در منطقه ترشیز

ـ شناسایی پتانسیل‌های توسعه و بهبود در منطقه ترشیز

ـ تببین مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در زمینه توسعه پایدار